Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● KitapMu’tezili İmamet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci

Araştırma Yayınları, 2003


BAŞLIKLAR
-BİRİNCİ BÖLÜM-
İLK MU'TEZİLÎ İMAMET ANLAYIŞLARININ OLUŞUM SÜRECİ

1.Efdaliyyet Fikrini Savunanlar

1.1.İlk Mu’tezile’nin İmamet ve Siyaset Anlayışı
1.2.İmamette Efdaliyyet Fikri
1.2.1.Efdaliyyet Fikrinin Oluştuğu Ortam
1.2.2.Efdaliyyet Fikrinin Çerçevesi
2.Mefduliyyet Fikrini Savunanlar
2.1.Mefduliyyet Fikrini Oluşturan ve Güçlendiren Sebepler
2.1.1.Ali Oğullarının Tercihi
2.1.2.Mu’tezile-Zeydiyye Etkileşimi
2.1.3.Mihne Siyaseti ve Mevcut Düzeni Meşrulaştırma
2.1.4.Tarihle ve Toplumla Uzlaşma
2.2.İmamette Mefduliyyet Fikri
3.Bu Sınıflandırma Dışındakiler: İmametin Gerekliliğini Tartışanlar
3.1.Ebu Bekir A’sam ve Barış Ortamında İmamet
3.2.Hişam b. Amr el-Fuvatî ve Kaos Ortamında İmamet


-İKİNCİ BÖLÜM-

MU’TEZİLÎ İMAMET ANLAYIŞLARINDA DEĞİŞİM VE UZLAŞMA SÜRECİ

1.Uzlaşma Arayışının Arka Planı

1.1.Mu'tezile'nin İktidardan Düşmesi
1.2.Mu'tezile'nin Yalnızlığa İtilmesi

2.Değişim ve Uzlaşma Sürecinde Câhız'ın
Etkisi

2.1.Câhız'ın Siyasi Tavrında Değişimin İzleri
2.2.Câhız'ın İmamet Anlayışının Değişim Süreci
2.2.1.Abbas ve Ali Oğullarının İmameti
2.2.2.Hz. Ali’nin İmameti
2.2.3.Nabita ve Muaviye Karşıtlığı
2.2.4.İktidarla ve Sünnî Çevreyle Uzlaşma: Osmanî Tavır
3.Değişime Tepki Refleksi: Ekol İçi İmamet Tartışmaları
3.1. Kitabu'l-Osmaniyye’nin Eleştirisi: Münakâzâtü'l-Osmaniyye
3.2.İskâfî ve Hz.Ali’nin Efdaliyyeti
4.Câhız ve Zeydî İmamet Anlayışı
5.Değerlendirme


-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-

MU'TEZİLÎ İMAMET ANLAYIŞLARINDA BAZI YENİ ARAYIŞLAR

1.Yeni Arayışlara Zemin Hazırlayan Sebepler

1.1.Yeni Kimlik Arayışı

1.2.Dönemin Hassasiyetleri ve Tarihin İhyası

2.Ekol İçi Uzlaşmacılığın İlk Tezahürleri
3.Ebu Ali Cubbaî ve İmamet Nazariyesi
3.1.İmametin Gerekliliği
3.2.Mefdulün İmameti
3.1.1.Ebu Bekir ve Hz. Ali’nin İmameti
3.1.2.Diğer Halifelerin İmameti
3.1.3.İhtiyar ve Toplumun Rızası
3.3.İmamet Anlayışında Öne Çıkan Diğer Özellikler
3.2.1.İcma Koşulunun Vurgulanması
3.2.2.Kureyşlinin Seçimi
3.2.3.Siyasi Ayrılıklara Dair
4.Ebu Haşim Cubbaî ve İmamet Nazariyesi
4.1.İmamet Görüşü
4.2.Ebu Ali Cubbaî’den Ayrıldığı Hususlar
4.3.Sünnî İmamet Anlayışının İzleri
5.Zeydî İmamet Anlayışına Yöneliş: Kâdî Abdülcebbâr
SONUÇ


ANAHTAR KELİMELER
Usulü Hamse, Ebu'l-Hüzeyl,Mu'tezile, Nazzam, Cahız, Vasıl bi Ata, Amr b. Ubeyd, imamet, Nazzam, İskafi, Cübbai, efdal, mefdul.


ÖZET
Mu’tezile, İslâm Düşünce Tarihi’nde, temel ilkelerini “usulü hamse/ beş esas” şeklinde tespit eden ve kelamî-felsefî meseleler üzerinde yoğunlaşan bir mezhep olarak öne çıkmış; dinin ve dinî geleneğin ne olduğu, ne şekilde anlaşıldığı ya da anlaşılması gerektiği, nasıl yorumlanıp anlamlandırılabileceği konusunda izlediği farklı yöntemle ve sorunların çözümlenmesinde sergilediği rasyonalist tavırla dikkat çekmiştir. İmamet konusu ve siyasete olan ilgileri ise, diğer öncelik verdikleri sorunların yanı sıra gündemlerinde her zaman var olmuştur.

Kur’an veya sünnette yönetim sorununu düzenleyen herhangi bir kural olmaması sebebiyle her mezhep ya da düşünce ekolü konuya ilişkin farklı çözümler üretmiştir. Tarihsel süreçte imamet konusunda -biri Ehl-i sünnet, diğeri Şia olmak üzere- iki farklı ve önemli bakış açısı ortaya çıkmıştır. Aralarındaki farklılaşmanın en temel nedeni de, dinî referansları okuma biçimlerinden ve tarihsel süreci değerlendirme tarzlarından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Mu’tezile; konunun, Müslüman toplum tarafından her çağın koşulları dikkate alınarak çözülmesi gereken ictihadî bir sorun olduğu sonucuna varmıştır. Mu’tezile, içindeki iki ana eğilim nedeniyle zaman zaman hem Sünnî hem de Şiî imamet anlayışına yakınlaşma refleksinde bulunmuştur. Buna rağmen ekol, imamete ilişkin bağımsız bir duruşun sahibi olmuş ve imamet düşüncesini ortaya koyarken Kur’an, sünnet, dört halife ve tarihi deneyimleri referans olarak almıştır. Mezhep bünyesinde, adaleti merkeze alan bir anlayışla, imamet makamı ve özellikleri, Peygamber’in ve tarihteki erdemli görülen halifelerin düzeyine çıkartılarak idealist bir tavır sergilenirken, zaman aşımı ve vakıaların öne çıkmasıyla birlikte realist bir yaklaşıma bağlanılması kaçınılmaz olmuştur.

İslâm siyaset düşüncesinde, her mezhebin imamet nazariyesinin aynı teorik temellerden ve öncüllerden hareket ederek teşekkül ettiğini ve geliştiğini söylemek pek doğru bir yaklaşım değildir. Mu’tezilî imamet düşüncesi de -terminolojisi, meşrulaştırma esasları- ekol mensuplarının içinde doğup geliştikleri sosyo-politik realiteler ve tarihsel tecrübeler çerçevesinde şekillenmiştir. Bununla birlikte, toplumların kendilerini meydana getiren bireylerden bağımsız “kolektif bellek” denilen hafızaları göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple, araştırmamızda geniş entelektüel donanımı ve kaynak birikimi olan Mu’tezile ekolü içerisindeki jenerasyonları, dönemin zihniyet yapılarını ve hassasiyet noktalarını belirleme gayreti içinde olduk. Bu çerçevede, imamet konusundaki görüş ve söylemlerin, sertlik ve uzlaşı arası gidip gelen niteliğinin arka planını ortaya koymaya çalıştık. Araştırmamızda, Mu’tezilî imamet ve siyaset anlayışlarının, hem ekol açısından hem de İslâm düşüncesinin umumî gelişimi açısından sağlamış olduğu katkıyı da tesbit etmeye özen gösterdik.

Mu’tezile üzerinde, Doğu’da ve Batı’da pek çok eser ve makale yayınlanmış olmasına rağmen imamet nazariyelerine ilişkin derli toplu bir çalışma bulunmaması sebebiyle, çalışmamızın bu alandaki bilgi boşluğunun giderilmesine imkân sağlayabileceği ve konuyla ilgilenenlere ışık tutabileceği kanaatindeyiz. 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB