Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● Kitapİslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci -Mutezile'nin Oluşumu ve Ebu'l-Hüzeyl-

Ankara Okulu, 2001


BAŞLIKLAR
-BİRİNCİ BÖLÜM-

EBÛ’L-HÜZEYL'DEN ÖNCE İLK MU'TEZİLî FİKİRLER
I- İLK MU'TEZİLÎ FİKİRLERİN TEŞEKKÜL ETTİĞİ ORTAM
II- İLK MU'TEZİLÎ FİKİRLERİN TEŞEKKÜLÜ

A- TEŞEKKÜL EDEN ESASLAR
1- el-Menziletü beyne'l Menzileteyn
2- el-Va'd el-Vaid
3- el-Emru bi’l Ma’ruf ve’n-Nehyi ani’l-Münker

B- TAM OLARAK TEŞEKKÜL ETMEYEN ESASLAR
1- Tevhid: Allah'ın Sıfatları
2- Adl’den Önceki Merhale: Kader Meselesi

III- MU’TEZİLE’NİN BEŞ ESASININ İLK TEZAHÜRLERİ

-İKİNCİ BÖLÜM-

EBÛ'L-HÜZEYL ALLAF'IN HAYATI VE YAŞADIĞI ORTAM
I- EBÛ'L-HÜZEYL ALLAF'IN YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BİR BAKIŞ
A- SOSYO-POLİTİK DURUM
B- KÜLTÜREL YAPI
1- Yabancı Din ve Kültürlerle Kaynaşma
2- Felsefe Kitaplarının Tercüme Edilmesi
C- BASRA'DA MU'TEZİLÎ ÇEVRE

II- EBÛ'L-HÜZEYL ALLAF'IN HAYATI
A- Hayatı
B- Yaşadığı Çevre
C- Eserlerİ

III- EBÛ'L-HÜZEYL’İN ABBASİ YÖNETİMİYLE İLİŞKİSİ

-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-
EBÛ’L-HÜZEYL ALLAF VE MU'TEZİLE'NİN
BEŞ ESASININ TEŞEKKÜLÜ

I- EBÛ’L-HÜZEYL VE BEŞ ESAS
II- TEVHİD PRENSİBİ

A- ALLAH ANLAYIŞI
1- TEVHİD
2- ALLAH'IN SIFATLARI
a- Zati Sıfatlar
aa- İlahi Zâtta Öne Çıkan Sıfatlar: İlim-Kudret-Hay
ab- Görüşlerinin Kaynağı ve Etkileri
b- Fiili Sıfatlar
c- Kelam Sıfatı ve Halku'l Kur'an

B- ALEM ANLAYIŞI
1- ATOM
a. Cevher Kavramı ve Tarihî Arkaplanı
b. Ebû’l-Hüzeyl’in Atom Görüşü

2- CİSİM
3- ARAZ
4- HAREKET ve SÜKUN
a- Hareketsizlik ya da Makduratın Sonu
b- Cennet Ehlinin Haz, Cehennem Ehlinin Azab İçinde Sükunu

III- ADL PRENSİBİ
A- İLAHİ ADALET
1- HAYIR ve ŞER
2- ASLAH PRENSİBİ

B- İNSAN FİİLLERİ
1- İNSANIN TANIMI
2- İNSANIN BİLGİ EDİNME YOLLARI

a- Akıl Faktörü
aa- Bilgi
ab- İman
b- Doğru Haber

3- ŞAHSİ SORUMLULUK VE FİİLLER
a- Fiilin Gerçekleşmesinin Önşartları
aa- Hür İrade
ab- İstitaat (Potansiyel Güç)
b- Fiilin Gerçekleşmesi

4- MÜTEVELLİD FİİLLER
IV- EBU’L-HÜZEYL’İN FİKİRLERİNİN İSLAM
DÜŞÜNCESİNE KATKISI
A- KELAM İLMİNİN TEŞEKKÜLÜNE KATKISI
B- MU’TEZİLî DÜŞÜNCEYE KATKISIANAHTAR KELİMELER
Tevhid, Adl, el-Va’d-ve’l-vaid, el-Menziletü beyne’l Menzileteyn, el-Emru bi’l Ma’ruf ve’n-Nehyi ani’l-Münker, Usulü Hamse, Dırar b. Amr, Ebu'l-Hüzeyl Allaf, Mu'tezile, Nazzam, Cahız, Vasıl bi Ata, Aör b. Ubeyd, atom, araz, cisim, cüzü la yetecezza, tabiat felsefesi.


ÖZET
Bilindiği gibi, Mu'tezile Tevhid, Adl, el-Va’d-ve’l-vaid, el-Menziletü beyne’l Menzileteyn ve el-Emru bi’l Ma’ruf ve’n-Nehyi ani’l-Münker olarak bilinen beş esası benimsemiş ve kelami-felsefi meselelerle temayüz etmiş bir ekoldür. “Usulü Hamse”ye ilişkin ilk eseri yazmış olması, Tevhid ve Adl esaslarının teşekkülünde etkin olması ve Mu’tezile ekolünü sistemleştirmesi sebebiyle, Ebu’l Huzeyl ismi bu mezhep içerisinde oldukça önemli bir role sahip bulunmaktadır.

Ebu’l Huzeyl, özellikle Abbasilerin Harun Reşid ve Me’mun dönemlerine damgasını vurmuş önemli bir fikir adamıdır. O, felsefi literatüre vakıf olabilecek bir çevrede yetişmiş ve fikirlerini rahatça ifade edebilecek bir ortamda bulunmuştur. Onun, Yunan felsefesine ve diğer din ve kültürlere vakıf olması, döneminde bu akımların İslam’a yönelen eleştiri ve hucumlarını bertaraf edebilmek için yeni yöntemler geliştirmesini kolaylaştırmıştır.

Ebu’l Huzeyl’in Tevhide ilişkin fikirleri, Ehl-i Kitab, Mecusiyye, Maniheizm, Rafıza, Mücessime, Dehriyye ve Müşebbihe’den muhalifleriyle yaptığı münazaralar neticesinde oluşmuştur. Sıfatların Allah'ın özü olduğu iddiası, ilk defa onunla telaffuz edilmiş ve ekol içerisinde kabul görerek geliştirilmiştir. Bununla o, ilahi varlığı tevhid ve tenzih etmeye önem vermiştir.

Ebu’l Huzeyl Tevhid prensibi çerçevesinde Allah-alem ilişkisine değinmiş ve özellikle ilahi sıfatlar, ilahi kudret, cisim, cüz`ün lâ yetecezza (atom), hareket, sükun, ehl-i cennet ve ehl-i cehennemin hareketleri, gibi konularda özgün fikirler ortaya koymuştur. Onun Allah'ın makduratının (takdir edilen şeylerin) sonlu olduğu ve insanın ahirette serbest hareket etme imkanından yoksun olacağı fikri, Mu’tezile içinden de büyük tepki almıştır.

Ebû’l-Hüzeyl Adl esası ile ilgili olarak Allah’ın hakim, alim olduğu ve O’na şer ve zulm izafe edilemeyeceği hususları üzerinde durmuştur. Ayrıca şer-hayır, iman-küfür, taat-masiyet cinsinden yapılan fiillerin dünya ve ahiret sorumluluğunun insanlara ait olduğuna vurgu yapmış ve insanın sorumlu oluşunu akıl, hür irade ve kendisine verilen potansiyel güce yani istitaa’ya bağlamıştır. Bu esas çerçevesinde kul için hayırlı ve elverişli olanın yani aslahı yaratmanın Allah'a vacib oluşu, kudret, istitaat, haberin delil olabilmesinin şartları, doğrudan ve mütevellid fiiller, kalp ve organların fiilleri gibi konuları irdelemiştir.

Ebû’l-Hüzeyl’in fikirleri Mu’tezile içerisinde daha çok Ebu Ali Cubbai ve oğlu Ebu Haşim tarafından işlenmiş ve geliştirilmiştir. O, sadece Mu’tezile’yi değil, aynı zamanda bazı fikirleriyle Eş’arilik ekolünü de etkilemiştir. Bu açıdan onun genel İslam düşüncesine katkıları gözardı edilemeyecek derecede önem arzetmektedir.


 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB